Rondleiding

DIENSTEN

Tuinhistorisch onderzoek en waardestelling

In het onderzoek breng ik de historische ontwikkeling van het plangebied samenhangend in beeld. Bronnen hiervoor zijn archieven, literatuur en vooral de historische structuren en elementen die samen de actuele aanleg vormen.

De analyse van historische ontwikkeling en actuele situatie vormt de basis voor de concluderende waardestelling: de vastlegging van de tuinhistorische betekenis van de aanleg.

Toekomstvisie

In nauw overleg met de opdrachtgever stel ik de toekomstvisie voor de historische aanleg op. De toekomstvisie is het streefbeeld voor het plangebied op de lange termijn, waar door herstel en beheer (gefaseerd) naar toe gewerkt gaat worden.

De toekomstvisie toont in woord en beeld hoe de historische aanleg wordt behouden en versterkt, en handvat is om eigentijds gebruik en beleving te faciliteren. In de toekomstvisie zijn ook de ecologische en recreatieve waarden van het groene erfgoed een leidraad voor het streefbeeld.

Herstel- en Beheerplan

Afhankelijk van de staat van de aanleg en de wensen van de opdrachtgever, stel ik op basis van de toekomstvisie een herstelplan en/ of een beheerplan op. Hierin worden gestructureerde revitalisatie en duurzaam behoud van de historische aanleg uitgewerkt in maatregelen, materialen en beplantingsplannen.

Subsidies

De instandhouding van groen erfgoed is kostbaar. Voor herstel en beheer van groen erfgoed zijn daarom subsidies en fondsen beschikbaar. Ik ondersteun eigenaars en beheerders bij de werving, door het verzorgen van subsidie- en fondsaanvragen.

Begeleiding uitvoering

Een herstelplan is geslaagd als het plan met kwaliteit wordt uitgevoerd. Ik verzorg, of ondersteun bij, de kwaliteitsbewaking, door advies bij de selectie van de passende aannemer en begeleiding en controle van de werkzaamheden op locatie.

Brainstormen

Overig

LEZINGEN

Mensen enthousiast maken voor groen erfgoed in hun omgeving en daarmee het maatschappelijk draagvlak hiervoor vergroten, is het doel van de lezingen en presentaties die ik geef. Daarbij laat ik graag de nauwe samenhang zien tussen historische ontwikkelingen van groen erfgoed en de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Lezingen verzorg ik onder meer voor historische verenigingen, tuinverenigingen en lokale commissies voor Open Monumentendag.

PUBLICATIES

Vergroting van de kennis van en draagvlak voor groen erfgoed verzorg ik ook via artikelen. Afhankelijk van het lezerspubliek variëren de publicaties van diepgaand tot luchtig. Ik leverde, soms als coauteur, bijdragen aan tijdschriften als Arcadië, Vakblad Groen, Het Nederlandse landschap en het Tuinjournaal van de Nederlandse Tuinenstichting.